• 1a9a79468d2f63713a3e46
 • 1acb5c53aa3a44641d2b94
 • 6cc31e65e80c06525f1d69
 • 6b19f442012bef75b63a64
 • 3b5f3137db5e35006c4f26
 • 7e9ce0fe1497fac9a38623
 • 9b9d6257963e7860212f17
 • 34eb2401d0683e36677958
 • 217aa4a94fc0a19ef8d194
 • 81b07b858eec60b239fd25
 • 59cb30f0c5992bc7728865
 • 3334cdf92690c8ce918141
 • 3488eb141d7df323aa6c71
 • 549df7c803a1edffb4b096
 • 3470c1213448da16835988
 • 8856108bfbe215bc4cf347
 • 5793aa6c4005ae5bf71482
 • 14643437de5e3000694f77
 • bf7b4991a2f84ca615e958
 • ce7b95807ee990b7c9f872
 • c7c980aa76c3989dc1d2
 • a65fba454e2ca072f93d63
 • dd9b667c8d15634b3a0438
 • IMG2018031609183396
Tin nổi bật
Tin nổi bật
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non thành ...
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào ...
> Xem chi tiết